Uw kind inschrijven


Vanaf het vierde jaar mag een kind naar de basisschool. Om u een juist beeld te geven van wat onze school uw kind(eren) te bieden heeft kunt u contact opnemen met onze administratieve kracht  mevrouw Inge van Olphen op telefoonnummer 020-6416065.
Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek  en een rondleiding door de school. Wij werken momenteel met een aannamebeleid. Het aannamebeleid van onze school kunt u hier lezen.  Ook voor Kinderen van buiten ons voedingsgebied uit geboortejaar 2013, 2014 & 2015 ( die niet binnen hun voedingsgebied terecht kunnen, omdat de scholen hier vol zijn) hebben wij momenteel nog enkele plaatsen. Hierbij volgen wij wel het zij-instroomtraject en is aanname gebasseerd op het schoolondersteuningsprofiel.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving. Mochten er onverhoopt redenen zijn om uw dochter / zoon niet in te schrijven wordt u daarover door ons zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Het criterium dat wij hierbij hanteren is dat uw kind in staat moet zijn om het reguliere basisonderwijs te volgen. Ook bij leerlingen met een handicap onderzoeken wij in samenspraak met de ouders / verzorgers of wij als school de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. Daartoe is door ons een procedure vastgelegd.

Een maand voorafgaande aan de eerste schooldag neemt de groepsleerkracht waar uw kind bij in de groep komt contact met u op. Op dat moment worden de zaken besproken die nodig zijn voor een voorspoedige start. In onderling overleg kan dan ook besloten worden of het desbetreffende kind gebaat is bij het volgen van twee gewenningsochtenden / middagen.

Leerling afkomstig van andere school.
Wanneer een kind al eerder onderwijs volgde op een andere school, wordt het in principe op de afgesproken datum in het juiste leerjaar geplaatst. Voorafgaande aan deze plaatsing wordt, met uw toestemming, altijd informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Dit met het oog op een zo soepel mogelijke overgang. Ook in dit geval geldt dat wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer er redenen zijn om uw kind niet in te schrijven.
 

Aannamebeleid


Per 1 augustus 2013 geldt een nieuw aannamebeleid voor het primair onderwijs in Amstelveen. De schoolbesturen, Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs, zijn afgestapt van het uitgangspunt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en hebben dit vervangen door het uitgangspunt “Kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang. Voor kinderen van buiten de wijk is alleen plaats als er nog plek is”. De gemeente stuurt alle ouders waarvan het kind bijna twee jaar is een bericht met het verzoek het kind met twee jaar aan te melden.
Op de Piet Hein willen wij goed onderwijs geven. De maximale groepsgrootte, de ‘zorg’ in de groep en de mogelijkheid tot huisvesting bepaalt derhalve of er plek is voor een kind bij ons op school. Per geboortejaar worden 84 leerlingen aangenomen. Bovenstaande heeft tot gevolg dat ook onze school met een plaatsingslijst werkt.
Voor deze plaatsingslijst hanteren wij de volgende procedure:
• Als ouders, waarvan het oudere broertje(s)/zusje(s) al op school zit(ten), hun kind aanmelden voordat het 2 jaar wordt, wordt het toegelaten.
• Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, wordt het toegelaten indien het maximale aantal leerlingen voor het betreffende geboortejaar nog niet is bereikt.
• Als het kind van buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt het op een plaatsingslijst gezet en wordt het toegelaten indien er plaatsen overblijven.
De grenzen van het schoolkeuzegebied van de Piet Hein kunt u vinden op de website van de gemeente Amstelveen.