Oudersparticipatie


Veel ouders zijn op de een of andere manier bij onze school betrokken. Voor ouders die graag willen meepraten en meebeslissen over zaken die de school betreffen, is er de Medezeggenschapsraad (MR). Ouders die graag willen bijdragen aan de ontwikkeling van de school en meehelpen met het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten kunnen lid worden van de Ouderraad (OR).

Graag maken wij gebruik van de talenten van ouders/verzorgers om het onderwijs op onze school te verbeteren. Nu al is duidelijk dat met de participatie van ouders veel activiteiten vaart krijgen, zoals: de sportdagen, het pleinfeest, excursies etc.. Ook  de rol van de klassenouder is voor ons belangrijk.