Schoolgids


De tijd die kinderen op de basisschool doorbrengen is een belangrijke periode in hun leven. Om die reden is het kiezen van een school voor uw kind niet eenvoudig. Scholen verschillen onderling wat betreft manier van werken, leerdoelen en sfeer. De schoolgids hebben wij samengesteld om u te helpen bij het maken van de juiste keuze. Het is een beschrijving van al die zaken die het gezicht en de inhoud van het onderwijs op openbare basisschool Piet Hein bepalen.

De inhoud van de schoolgids is één van de wijzen waarop wij u willen informeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken voor een gesprek met de directeur en een rondleiding door de school.
Naast de schoolgids verschijnt elk jaar een jaarinfo-kalender met meer specifieke informatie die aan verandering onderhevig is. Daarin treft u o.a. de jaarplanning van de verschillende activiteiten aan.
Wij hopen dat u met plezier kennis neemt van de inhoud van de gids.
Aarzelt u niet contact op te nemen in geval u vragen, wensen en/of opmerkingen heeft.
Klik hier om de schoolgids als pdf-bestand te openen.


Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de schoolgids:
Huisvesting:
In afwachting van (ver)nieuwbouw is o.b.s. Piet Hein op dit moment nog gehuisvest in drie gebouwen gelegen aan de  Wibautlaan en de dr. Schaepmanlaan. Door de aanwezigheid van het Broersepark op een steenworp afstand maakt de omgeving een rustige en vooral ook groene indruk. De groepen 1 t/m 4 zijn gehuisvest in de twee gebouwen aan de Dr. Schaepmanlaan. Deze schoolgebouwen zijn in een ver verleden in gebruik geweest als katholieke Lagere school.  Ondanks tussentijdse renovaties is de sfeer van het verleden op functionele wijze bewaard gebleven. De leerlingen van de doctor Schaepmanlaan hebben de beschikking over een eigen speellokaal dat ook als aula gebruikt kan worden. De schoolpleinen zijn met hekken afgesloten van de openbare weg hetgeen de veiligheid van de jonge kinderen verhoogt.
De groepen 5 t/m 8 zijn gehuisvest aan de Wibautlaan. Het gebouw aan de Wibautlaan is in het begin van de vijftiger jaren als nieuwbouw verrezen. Door de recente renovatie voldoet de locatie aan de eisen van deze tijd waarbij de sfeer van het verleden op functionele wijze bewaard is gebleven. De leerlingen van de Wibautlaanlaan hebben de beschikking over een eigen gymnastieklokaal.
In augustus 2016 is het besluit genomen om het aantal locaties terug te brengen tot twee. Op de Doctor Schaepmanlaan 2 – tegenover de huidige school - zal een nieuw multifunctioneel schoolgebouw met kinderopvang worden neergezet.
De locaties aan de Piet Hein zijn op loopafstand van elkaar gelegen. Door de begin- en eindtijden van de lessen met een kwartier te laten verschillen, in combinatie met een inloopkwartier, blijft het voor alle ouders mogelijk hun kinderen op alle locaties op tijd af te leveren en/of weer op te halen.
 
Schoolgrootte:
Op 1 oktober 2018 telt de school meer dan 635 leerlingen verdeeld over 25 groepen. Het schoolteam bestaat, inclusief vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, uit 50 personen waarvan een deel parttime werkt.
In de afgelopen jaren heeft de school een gestage groei doorgemaakt. Er is vooral een sterke instroom van 4-jarigen geweest. De voortgaande “ ontgrijzing” in de wijde omgeving van de school heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.
 
Schoolklimaat:
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Alleen vanuit dat gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door duidelijke regels binnen en buiten de groepen te stellen creëren wij een zo groot mogelijke duidelijkheid naar kinderen wat hun rechten maar ook hun plichten aangaat.
Binnen dat kader proberen wij de bewegingsvrijheid van kinderen zo groot mogelijk te laten zijn en daarmee de kans op ontplooiing op de verschillende terreinen. Daarbij speelt het gegeven dat wij als openbare school vooral ook een “ ontmoetingsschool” willen zijn een belangrijke rol. Wederzijds respect is daarbij een kernbegrip.
 
Kanjertraining:
Om een zo optimaal mogelijk werk- en leefklimaat te realiseren binnen de school heeft het schoolteam scholing gekregen in een werkwijze die aangeduid wordt met “ kanjertraining”. Daarmee mogen wij ons een “ kanjerschool” noemen.
Deze aanpak is ontwikkeld door het Instituut voor Kanjertrainingen en streeft de volgende doelen na:
·        de leerkracht wordt gerespecteerd.
·        pestproblemen worden hanteerbaar / lossen zich op.
·        leerlingen durven zichzelf te zijn.
·        leerlingen voelen zich veilig.
·        leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
·        leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
·        leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl