Schoolondersteuningsprofiel (samenvatting)
 
Inleiding
Het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.
 
Op de OBS Piet Hein vinden we dat we onze kinderen een veilige uitdagende (leer)omgeving moeten bieden. Vanuit deze (leer)omgeving geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij de prestaties en de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan.
We streven ernaar het beste uit ieder kind te halen en gaan daarom uit van het onderwijsconcept HandelingsGericht Werken (HGW).
 
Je groeit in ons onderwijs; ieder dag!
 
Basisondersteuning
Om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, werken wij volgens het onderwijsconcept van handelingsgericht werken. We belichten hieronder een vijftal gebieden die hierbij van belang zijn, te weten: hoeveelheid aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, expertise van de leerkrachten en samenwerking met andere instanties.
 
Hoeveelheid aandacht en tijd
In de klas geeft de leerkracht de instructie. Deze wordt op maat aangeboden. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld een verlengde instructie of juist een verkorte instructie krijgen.
Om het zelfstandig werken te bevorderen, maakt de hele school gebruik van het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.  De leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, door middel van verschillende hulpmiddelen, zoals  het stoplicht, het servicerondje en dobbelstenen. Dit vinden wij belangrijk, omdat er op die manier tijd wordt gecreëerd om te differentiëren in de begeleiding van leerlingen.
 
Onderwijsmaterialen
De school beschikt over een orthotheek die voorziet in  verschillende materialen die ter ondersteuning van de differentiatie kunnen worden ingezet.
 
Ruimtelijke omgeving
In alle klassen is een instructietafel aanwezig waaraan de leerkracht met de leerlingen kan werken. Op de gangen is een beperkt aantal plekken beschikbaar waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De school beschikt daarnaast over een beperkt aantal extra werkruimtes.
 
Expertise
De leerkrachten op de Piet Hein volg(d)en allemaal de kanjertraining en ontwikkelen zich op het gebied van HGW. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op het gebied van rekenen, taal, dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag (zie Figuur 1 Ondersteuning die de Piet Hein biedt).
 
Samenwerking met andere instanties
De IB en de leerkrachten onderhouden de contacten met externe instanties die leerlingen begeleiden en/of onderzoeken.
 
Extra ondersteuning
Er zijn leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de bovengenoemde basisondersteuning. Differentiëren met speciale onderwijsmaterialen behoort tot de mogelijkheden om  extra ondersteuning te bieden. In sommige gevallen kan voor een bepaalde periode RT (remedial teaching) worden ingezet.
In die gevallen dat school handelingsverlegen is,  kan de school de expertise inroepen van  een aantal externe partijen (o.a. Begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, GGD, Amstelveenloket, leerplicht). Zij kunnen dan voor een (korte) periode de leerkracht, de leerlingen, ouders of IB begeleiden bij de ondersteuning die de leerling nodig heeft.
 
Grenzen van het onderwijs
Helaas kunnen wij niet altijd aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldoen. Als de benodigde extra ondersteuning niet meer geboden kan worden, zal de school in samenspraak met de Amstelronde specialist en ouders op zoek gaan naar een andere voor het kind meer passende onderwijsplek.
 
Ook bij de aanmelding van een nieuwe leerling (zowel een 4-jarige als een zij-instromer) wordt altijd eerst gekeken of het kind speciale onderwijsbehoeften heeft. De procedure bij aanmelding staat uitgebreid beschreven in het plaatsingsprotocol onderinstroom en zij-instroom (zie schoolgids).
 
Door de groepsgrootte van de klassen en diversiteit aan kinderen met extra onderwijsbehoeften die de school opvangt, is de ruimte voor het plaatsen van kinderen met extra onderwijsbehoefte beperkt.
Of uw kind – met mogelijk extra onderwijsbehoefte- geplaatst kan worden hangt uiteindelijk altijd af van de groepsgrootte en –samenstelling van de groep waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Evenals van de op dat moment beschikbare deskundigheid die uw kind mogelijk nodig heeft.
 
Samenwerking met ouders
De leerkrachten onderhouden het contact met ouders. Zodra er specifieke onderwijsbehoeften zijn bij een leerling wordt dit besproken met de interne begeleiding (IB) van de Piet Hein. Hierin worden de ouders gekend. Als een kind extra externe ondersteuning nodig heeft, wordt dit met de ouders besproken. Eventueel onderzoek naar de onderwijsbehoeften van een leerling door externen gebeurt altijd in overleg.
 
Ambitie
In 2018 willen wij een smalle ondersteuningsschool zijn die kijkt naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en daarop inspeelt. In alle klassen krijgen leerlingen instructie op het juiste niveau. De ouders en eventuele externe instanties worden hierin als partner gezien. 
 
Wilt u ons hele Schoolondersteuningsprofiel lezen, klik dan hier