Schoolondersteuningsprofiel


Schoolondersteuningsprofiel (samenvatting)
Wilt u ons hele Schoolondersteuningsprofiel lezen, klik dan hier 

Inleiding

In het schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke onderwijsondersteuning obs Piet Hein kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. We geven mogelijkheden aan die onze school heeft om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Wij streven ernaar alle leerlingen op een verantwoorde wijze binnen het basisonderwijs onderwijs te laten volgen, afgestemd op hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de hulpvraag van de leerling. Onder leerlingen met een ondersteuningsbehoefte verstaan wij leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben op school, omdat er bijvoorbeeld een leerachterstand, gedragsproblemen of andere belemmeringen zijn. Deze hulp wordt – binnen de mogelijkheden van de school - zoveel mogelijk aangepast aan het individuele kind.

Basisondersteuning
Om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, werken wij volgens het onderwijsconcept van handelingsgericht werken. We belichten hieronder een vijftal gebieden die hierbij van belang zijn, te weten: hoeveelheid aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, expertise van de leerkrachten en samenwerking met andere instanties.
 
Hoeveelheid aandacht en tijd
In de klas geeft de leerkracht de instructie. Deze wordt op maat aangeboden. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld een verlengde instructie of juist een verkorte instructie krijgen.
Om het zelfstandig werken te bevorderen, maakt de hele school gebruik van het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.  De leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, door middel van verschillende hulpmiddelen, zoals  het stoplicht, time timer, het servicerondje en dobbelstenen. Dit vinden wij belangrijk, omdat er op die manier tijd wordt gecreëerd om te differentiëren in de begeleiding van leerlingen.
 
Onderwijsmaterialen
De school beschikt over een orthotheek die voorziet in  verschillende materialen die ter ondersteuning van de differentiatie kunnen worden ingezet.
 
Ruimtelijke omgeving
In alle klassen is een instructietafel aanwezig waaraan de leerkracht met de leerlingen kan werken. Op de gangen is een beperkt aantal plekken beschikbaar waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De school beschikt daarnaast over een beperkt aantal extra werkruimtes.
 
Expertise
De leerkrachten op de Piet Hein volg(d)en allemaal de kanjertraining en ontwikkelen zich op het gebied van HGW. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op het gebied van rekenen, taal, dyslexie en hoogbegaafdheid.
 
Samenwerking met andere instanties
De IB en de leerkrachten onderhouden de contacten met externe instanties die leerlingen begeleiden en/of onderzoeken.
 
Extra ondersteuning
Er zijn leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning. Differentiëren met speciale onderwijsmaterialen behoort tot de mogelijkheden om  extra ondersteuning te bieden. In sommige gevallen kan voor een bepaalde periode RT (remedial teaching) worden ingezet.
In die gevallen dat school handelingsverlegen is,  kan de school de expertise inroepen van  een aantal externe partijen (o.a. : Begeleider passend onderwijs, expetrise centrum Orion, ouder-kindcoach, GGD, Amstelveenloket, leerplicht, etc.). Zij kunnen voor een (korte) periode de leerkracht, de leerlingen, ouders of IB begeleiden bij de ondersteuning die de leerling nodig heeft.
 
Grenzen van het onderwijs
Helaas kunnen wij niet altijd aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldoen. Als de benodigde extra ondersteuning niet meer geboden kan worden, zal de school in samenspraak met de Amstelronde specialist en ouders op zoek gaan naar een andere -voor het kind meer passende - onderwijsplek.
 
Ook bij de aanmelding van een nieuwe leerling (zowel een 4-jarige als een zij-instromer) wordt altijd eerst gekeken of het kind speciale onderwijsbehoeften heeft. De procedure bij aanmelding staat uitgebreid beschreven in het plaatsingsprotocol onderinstroom en zij-instroom (zie schoolgids).
 
Door de groepsgrootte van de klassen en diversiteit aan kinderen met extra onderwijsbehoeften die de school opvangt, is de ruimte voor het plaatsen van kinderen met extra onderwijsbehoefte beperkt.
Of uw kind – met mogelijk extra onderwijsbehoefte- geplaatst kan worden, hangt uiteindelijk altijd af van de groepsgrootte en samenstelling van de groep waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Evenals van de op dat moment beschikbare deskundigheid die uw kind mogelijk nodig heeft.
 
Samenwerking met ouders
De leerkrachten onderhouden het contact met ouders. Zodra er specifieke onderwijsbehoeften zijn bij een leerling wordt dit besproken met de interne begeleiding (IB) van de Piet Hein. Hierin worden de ouders gekend. Als een kind extra externe ondersteuning nodig heeft, wordt dit met de ouders besproken. Eventueel onderzoek naar de onderwijsbehoeften van een leerling door externen gebeurt altijd in overleg.
 

Steunpunt Amstel & Meer helpt ouders en jongeren bij vragen over passend onderwijs

Ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs kunnen vanaf nu terecht bij Steunpunt Amstel & Meer. Dit nieuwe ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie belangrijke taken op het gebied van passend onderwijs: informeren, steunen en signaleren. Ouders en jongeren vinden op de website het antwoord op vragen over passend onderwijs en kunnen contact opnemen met medewerkers voor advies. Ook heeft het steunpunt een signaleringsfunctie om de ondersteuning in de regio te blijven verbeteren.

Steunpunt Amstel & Meer is er voor ouders en kinderen uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is een initiatief van de samenwerkingsverbanden Amstelronde, Passend Onderwijs Haarlemmermeer en SWVAM.

Bekijk de website: www.amstelenmeer.nl

 


 

Wilt u ons hele Schoolondersteuningsprofiel lezen, klik dan hier