Medezeggenschapsraad


De ouders, de leerkrachten en de directie ontmoeten elkaar in de medezeggenschapsraad (MR). Ouders adviseren, gesteund door wettelijke bevoegdheden denken mee hoe de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en soms verbeterd kan worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden: vier leerkrachten en vier ouders. De directeur heeft een informerende rol. Ouders en leerkrachten zijn uit en door hun eigen geleding voor een periode van drie jaar gekozen.  De MR organiseert gedurende het schooljaar een overleg met de klassenouders om op die manier ook te horen welke zaken er spelen in verschillende groepen.

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over diverse door het schoolbestuur voorgenomen besluiten, zoals het vaststellen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, toelating van leerlingen, onderhoud van de school en fusies. De bevoegdheden van de raad zijn vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992.

De MR bevordert de openheid en het overleg op de school. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de jaarkalender vermeld.  Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij dat wel vooraf te melden aan de voorzitter.

Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van alle openbare scholen van Amstelveen verenigd in Amstelwijs.  Namens de Piet Hein zitten hier ook een ouder en een leerkracht in (zie hieronder meer informatie).


Notulen:

Juni 2018
Juni 2018
Mei 2018
Maart 2018
Februari 2018
Januari 2018
November 2017
Oktober 2017
Juni 2017
Mei 2017
Maart 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Juni 2016
Mei 2016
Maart 2016
Januari 2016
December 2015
September 2015
Juni 2015

Huisvesting

MR jaarplan 2017/2018
MR jaarverslag 2016/2017 


De medezeggenschapsraad op de Piet Hein bestaat op dit moment uit de volgende ouders en leerkrachten:
Oudergeleding:


Thijs van Wetten (voorzitter)
06-10854826
thijsvw@microsoft.com


Nathalie Blom
Nathalie.blom@xs4all.nl
 

  

     


Marcel Agterberg
marcel.agterberg@gmail.com
 


Joy-ellen Bos
020-5036424
joyellenbos@hotmail.com

 

 Personeelsgeleding: 


Tim Kroes
T.Kroes@obs-piethein.nl


Betty Sargentini
b.sargentini@obs-piethein.nl


 

 

 

 


Daniëlle Griffioen
D.griffioen@obs-piethein.nlAndre de Jonge
A.dejonge@obs-piethein.nl
 

 

Voor contact met de MR kunt u mailen naar:
Mr@obs-piethein.nl

De MR komt in het schooljaar 2017 - 2018 bijeen op:

6 november
 

GMR:

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Jan Kemmeren (ouder Kindercampus King).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E:m.wenstedt@kindercampusking.nl.

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.

GMR lid vanuit de ouders voor de Piet Hein is vacant en wordt ingevuld door MR-oudergeleding.

GMR lid vanuit de leerkrachten voor de Piet Hein is Andre de Jonge

Andre de Jonge
A.dejonge@obs-piethein.nl